Innowacja w EKONOMIKU

Innowacja w EKONOMIKU

Innowacja w EKONOMIKU   Firma Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku, od 2014 jest  realizatorem projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwo strategiczne”. Projekt będzie realizowany do sierpnia  2017r., w partnerstwie z: Zespołem  Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – Liderem Projektu Daugavpilską Handlową Szkołą Zawodową z Łotwy Wileńską Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Litwy Głównym celem projektu jest unowocześnienie systemu nauczania u partnerów projektu poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w nauczaniu zawodowym, z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przy użyciu  innowacyjnych metod i technik  nauczania  wykorzystujących technologie multimedialnych i ICT oraz opracowanie materiałów do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, powstanie związanych z projektem programów szkoleń, w których będą uczestniczyć uczniowie ze szkół partnerskich. Cel główny projektu, został podzielony na 5 celów cząstkowych, które były i są opracowywane  przez poszczególnych partnerów projektu, do tej pory powstały już 3 z nich, natomiast obecnie opracowywany jest cel 4 przez firmę Perfect Project sp. z.o.o z Białegostoku. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, przygotował innowacyjne narzędzie do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych – dostosował Platformę MOODLE do procesu edukacyjnego szkoły zawodowej. Żadna ze szkół partnerskich do tej pory nie wykorzystywała tego rodzaju narzędzia w nauczaniu przedmiotów zawodowych, a dodatkowo wersja mobilna Platformy, jak i aplikacja na smartfony, sprawi, iż będzie to narzędzie nie tylko innowacyjne w przypadku wszystkich placówek, ale również atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Idealnie wpisze się więc oczekiwania uczniów z pokolenia „digital generation”, którzy posiadają umiejętności ICT, lecz nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat tego, jak wykorzystać nowoczesne technologie w nauce. Dokładna instrukcja posługiwania się MOODLE jest umieszczona  na platformie w języku polskim i angielskim.   Szkoła partnerska z Łotwy, opracowała i opisała innowacyjną metodę nauczania z wykorzystaniem platformy MOODLE i skupionej na nauczaniu przy użyciu technologii mobilnych (d-learning i m-learning), czyli „mobile learning”. Będzie to umożliwiało  nauczanie i uczenie się zarówno synchroniczne, jak i asynchroniczne. Strona litewska opracowała i opublikowała na MOODLE dwa kursy „Elektroniczny Marketing”, jeden w języku litewskim, drugi w języku angielskim. Kursy te zostały podzielone na sekcje tematyczne, które partner litewski systematycznie uzupełnia i publikuje na platformie. W chwili obecnej w kursach ujęto 10 sekcji tematycznych: Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wpływ na biznes (II części). Wpływ Internetu i podstawowe pojęcia marketingu (II części). Pojęcie e-marketingu. Cele i funkcje internetowego marketingu. Strategie e-marketingu (II części). Strony internetowe (II części). Reklama i inne formy komunikacji w Internecie (II części). Ustalanie cen i internetowe kanały dystrybucji. Ocena efektywności marketingu Mix.. Plan marketingu internetowego. Każda sekcja tematyczna zawiera część teoretyczną przedstawioną w formie książki (oprócz tekstu wzbogaconą...

więcej

Perfect Project w elitarnym gronie

Perfect Project w elitarnym gronie

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosiła dziś  listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 3.3.2 BOF w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2: Stworzenie Centrum Kompetencji BOF. Jedynie 2 wnioski aplikacyjne z całego województwa zostały przekazane do wspomnianej oceny merytorycznej, w tym projekt Accelerated Learning International Poland Spółka z o.o. na „Stworzenie Zintegrowanego Centrum Kompetencji Medycznych” w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Perfect Project Spółka z o.o. oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego jako organem prowadzącym szkołę. Planowana wartość projektu to prawie 1,5 mln złotych, co pozwoli na zrealizowanie badań diagnozujących potrzeby sektora medycznego, podniesienie kompetencji kadry i uczniów poprzez staże i kursy oraz doposażenie placówki. W imieniu całego konsorcjum liczymy również na pozytywny wynik oceny merytorycznej. Zespół Perfect...

więcej