Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

W ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. W ramach projektów zamierzamy pomóc szkołom w realizacji kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia. Projekty obejmą również współpracę szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. Zorganizowane będą również staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców oraz rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami. Odpowiednie zespoły projektowe już zajmują się sporządzaniem dokumentacji aplikacyjnej dla poszczególnych placówek i są w stałym kontakcie z dyrekcją...

więcej