Wizyta w szkołach zawodowych w Pradze

Wizyta w szkołach zawodowych w Pradze

W dniach 17-18 października br. przedstawiciel Perfect Project spotkał się z dwoma szkołami zawodowymi z Pragi. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązania współpracy w zakresie praktycznych form zdobywania kwalifikacji w woj. podlaskim. Efektem spotkania jest również omówienie założeń projektu „AlterDrive”, którego celem jest stworzenie partnerstwa strategicznego, które pozwoli na podniesienie jakości i przydatności oferty kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych poprzez rozwój nowego i innowacyjnego podejścia do nauczania w tym zawodzie oraz wspieranie upowszechniania najlepszych europejskich praktyk w tym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć: Střední průmyslová škola Akademie řemesel Praha – Střední škola technická...

więcej

Bony na szkolenia z możliwością dofinansowania

Bony na szkolenia z możliwością dofinansowania

Szanowni Państwo, informujemy, iż miasto Białystok oraz powiat białostocki są partnerami projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Z możliwości dofinansowania mogą skorzystać osoby, które wybiorą szkolenie/kurs oferowany przez jednostkę certyfikowaną w zakresie tego działania. Zapraszamy do skorzystania z oferty kształcenia znajdującej w Bazie Usług Rozwojowej, którą tworzymy zgodnie z Państwa...

więcej

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

W ramach konkursu planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, w obszarze staży i praktyk dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowanych u pracodawców. Przedsięwzięcia, które planujemy mają na celu popularyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w branżach należących do Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podlaskiego. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na listopad...

więcej