Erasmus+ KA1 PL

 

E+_trame_opac100 szary

 

 

 

 

 

 

“Eruropejska Mobilność Uczniów (EMU)” w ramach akcji 1 “Kształcenie i szkolenie zawodowe”

Nasz projekt w ramach akcji 1 przewiduje cztery tygodnie stażu realizowane we współpracy z naszą partnerską szkołą na Litwie. Grupa składająca się z 24 uczniów odbędzie staże w pięciu różnych przedsiębiorstwach, a 2 osoby towarzyszące liderzy grup będą jednocześnie obserwatorami staży w związku z tematem projektu i będą mieli możliwość porównania kształcenia zawodowego w obu krajach oraz wzmocnienia współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Czas trwania stażu w firmach będzie taki sam jak czas praktyk, które odbywałyby się w firmach, gdyby uczniowie realizowali je w trakcie edukacji szkolnej.

GŁÓWNE CELE:
podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, dzięki mobilności i współpracy między światem nauki i przedsiębiorstw,
poprawa jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnych,
modernizacja systemów kształcenia poprzez wymianę dobrych praktyk i wyników oraz wykorzystania narzędzi europejskich w celu ułatwienia uznawania i przenoszenia kwalifikacji,
rozwój międzynarodowego wymiaru instytucji kształcenia i szkolenia, w szczególności poprzez współpracę z państwami uczestniczącymi w programie i instytucji w krajach partnerskich w programie kształcenia i szkolenia zawodowego,
nauczanie i uczenie się języków obcych.

Projekt przyczyni się do zwiększenia ilości i jakości regionalnej mobilności osób biorących udział w szkoleniu i kształceniu zawodowym.

Litewski partner projektu – dzięki wspólnym działaniom w projekcie przyczyni się do nowych doświadczeń współpracy międzynarodowej w szkole, aby możliwe było uczenie się specjalnych technik usług turystycznych, aby podnieść swój prestiż i lepiej poznać kraj, a w przyszłości może liczyć na nowe projekty partnerskie w ramach mobilności idąc za przykładem udanej realizacji projektu.

 

13 kwiecień – 8 maja 2015:

Monitorowanie mobilności uczniów na Litwie.

Uczniowie przebywają na stażach, a z naszej strony staramy się wszystkiego dopilnować. Przygotowywaliśmy dokumenty i wizytowaliśmy miejsca staży. Nadzorowaliśmy harmonogram i realizację zadań na miejscu na Litwie podczas staży uczniów w ramach projektu. Mamy nadzieję, że realizacja staży przyniesie zakładane rezultaty, a wszyscy uczestnicy będą je tylko miło wspominać.

 

18 lutego 2015:

Kolejne spotkanie robocze polskich partnerów – kwestie mobilności uczniów na Litwie.

Podczas wizyty przygotowywaliśmy dokumenty i dyskutowaliśmy nad miejscami staży, harmonogramem i realizacją zadań na miejscu na Litwie podczas planowanych na kwiecień staży uczniów w ramach projektu. Mamy nadzieję, że podjęte decyzje usprawnią i ułatwią uczniom pobyt, a także go nieco umilą dzięki planowanym zajęciom dodatkowym.

3 grudnia 2014:

Spotkanie robocze polskich partnerów.

Podczas wizyty przygotowywaliśmy i dyskutowaliśmy nad ostatecznym kształtem planu prac, harmonogramu oraz podstawowych dokumentów, które będą niezbędne podczas realizacji projektu, jak również podczas planowanego spotkania z uczestnikami i ich rodzicami. Spora część ustaleń za nami, jednak część prac jest nadal w toku.

 

5-6 listopad 2014:

Protokół ustaleń oraz wizyta przygotowująca.

Podczas wizyty przygotowującej na miejscu u partnera Litewskiego przygotowywaliśmy, omawialiśmy i uzgodniliśmy, co następuje:
1. Realizacja staży z pracodawcami w branży odpowiedniej do zawodu kształcenia się uczniów;
2. Organizacja staży (w tym umowy z przedsiębiorstwami) w regionalnych firmach i hotelach;
3. Organizacja zakwaterowania i wyżywienia;
4. Czas i przygotowanie informacji i spotkania organizacyjnego dla uczestników;
5. Organizowanie wykładów w dziedzinie pomocy zawodowej absolwentom i bezrobotnym;
6. Obecny system transferu kształcenia / szkolenia zawodowego (ECVET);
7. Wymiana doświadczeń związanych z pracownikami instytucji partnerskich;
8. Organizacja spotkania integracyjnego z udziałem nauczycieli i władzami lokalnymi;
9. Program dla uczniów mający na celu poznanie kultury kraju;
10. Współpraca między szkołami w zakresie późniejszego + Erasmus działania;
11. Dostęp do doświadczeń w rozwoju kluczowych kompetencji.

Podczas wizyty przygotowującej zrealizowaliśmy również:
wizję lokalną obiektów szkolnych;
– ocenę możliwości organizacyjnych i ustaliliśmy szczegóły zaangażowania partnera;
ustaliliśmy proponowane lokalizacje staży;
ustanowiliśmy polsko-języcznego mentora stażystów po stronie Litwy;
wyjaśnialiśmy program, harmonogram i warunki finansowe projektu;
określiliśmy procedury przyjęcia uczestników;
ustaliliśmy szczegóły programu pobytu i program stażu;
określiliśmyprocedury monitorowania praktyk;
ustaliliśmy warunki finansowe współpracy i zakres wzajemnych zobowiązań;
 dobieraliśmy miejsca stażowe dla uczestników.

Dokumentacja fotograficzna wizyty poniżej: