February meeting

19th of February in Vilnius was held a meeting of partners. There was a presentation of the materials and the next – the last topics developed by our team. We discussed the preparatory activities for training. Has been presented model of questionnaires, which proposes to be given for Lithuanian, Latvian and Polish employers (the study of the needs and problems). The materials in an interactive manual designed to improve the quality of...

Read More

Aktywność spółki na rzecz wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego

Aktywność spółki na rzecz wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił dziś listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15 w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w...

Read More