February meeting

19th of February in Vilnius was held a meeting of partners. There was a presentation of the materials and the next – the last topics developed by our team. We discussed the preparatory activities for training. Has been presented model of questionnaires, which proposes to be given for Lithuanian, Latvian and Polish employers (the study of the needs and problems). The materials in an interactive manual designed to improve the quality of teaching in vocational schools. How do you think, this manual can affect the improvement of quality of education for company...

Read More

Aktywność spółki na rzecz wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego

Aktywność spółki na rzecz wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił dziś listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15 w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Miło nam poinformować, że w ramach konkursu wszystkie 8 wniosków konsultowanych przez nasz zespół przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej. Łączna kwota wnioskowana w ramach tych projektów to 3.731.821,52 zł a ich łączna wartość przekracza 4 mln zł. Spółka złożyła również swój własny projekt “Szkolny Akcelerator Możliwości” o wartości 165.358,75 zł, który planujemy zrealizować w nadchodzącym roku szkolnym od 01.09.2016 do 30.06.2017. Dziękujemy wszystkim podmiotom które nam zaufały i liczymy na pozytywną ocenę...

Read More