Danplum

 

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 70 (4K, 66M) uczniów/ uczennic i 6 (3K, 3M) nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz na uczelni wyższej w okresie do 09.2022r.

Planowane efekty:
– podniesienie jakości kształcenia w szkole,
– dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy i pracodawców,
– zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami,
– uaktualnienie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego, dzięki udziałowi w stażach,
– podniesienie, uzyskanie nowych kwalifikacji uczniów szkoły, dzięki udziałowi w kursach specjalistycznych i warsztatach,
– zdobycie doświadczenia niezbędnego w dalszym życiu zawodowym.

Wartość projektu: 449 967,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 427 347,50 PLN, w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 382 472,37 PLN
w ramach Budżetu Państwa 44 875,13 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 30.09.2022

Działania wynikające z projektu:
1. Realizacja 40 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów ZST w Suwałkach
2. Realizacja 6 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZST w Suwałkach
3. Współpraca szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu.