Danplum

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 70 (4K, 66M) uczniów/ uczennic i 6 (3K, 3M) nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz na uczelni wyższej w okresie do 11.2021r.

Planowane efekty:

– podniesienie jakości kształcenia w szkole,

– dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy i pracodawców,

– zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami,

– uaktualnienie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego, dzięki udziałowi w stażach,

– podniesienie, uzyskanie nowych kwalifikacji uczniów szkoły, dzięki udziałowi w kursach specjalistycznych i warsztatach,

– zdobycie doświadczenia niezbędnego w dalszym życiu zawodowym.

Wartość projektu: 449 967,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 427 347,50 PLN, w tym:

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 382 472,37 PLN

w ramach Budżetu Państwa 44 875,13 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 30.11.2021