Mońki na stażach

 

Mońki na stażach” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0152/17, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród   54 (22K/32M) uczennic/uczniów i 4(2K, 2M) nauczycielek/ nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach biorących udział w stażach u pracodawców w okresie do 11.2020r.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone ponadprogramowe staże w lokalnych firmach na rzecz uczniów/uczennic i nauczycielek/ nauczycieli kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2019-30.11.2020
Wartość projektu: 427 202,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 405 770,50 zł w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 363 122,12 zł
w ramach Budżetu Państwa: 42 648,38 zł

Strona ZSOiZ w Mońkach