Mońki na stażach

 

Mońki na stażach” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0152/17, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród   54 (22K/32M) uczennic/uczniów i 4(2K, 2M) nauczycielek/ nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach biorących udział w stażach u pracodawców w okresie do 11.2020r.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone ponadprogramowe staże w lokalnych firmach na rzecz uczniów/uczennic i nauczycielek/ nauczycieli kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2019-30.11.2020
Wartość projektu: 427 202,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 405 770,50 zł w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 363 122,12 zł
w ramach Budżetu Państwa: 42 648,38 zł

Strona ZSOiZ w Mońkach

Rozeznania rynku

15/04/2019

Zapewnienie noclegów oraz pełnego wyżywienia uczestnikom wyjazdowego programu stażowego w ramach projektu „Monki na stażach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.

Treść zapytania

Protokół wyboru – zakwaterowanie

Protokół wyboru – wyżywienie

Podsumowanie staży – edycja 2019

W lipcu 2019 roku 27 uczniów Technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach z klas o profilu technik technik transportu kolejowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbyło staż zawodowy w firmach: Gastro Strefa Sp. z o.o., Intersport Polska S.A., PKP Intercity S.A., SaMASZ Sp. z o.o., Robex – Hotel Silver w ramach projektu „Monki na stażach”.

Był to czas zdobywania cennego doświadczenia oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, a także poznawania rzeczywistych warunków pracy w danym zawodzie.

Ponadto pobyt w Białymstoku okazał się sprawdzianem samodzielności, czasem nawiązywania kontaktów i poszerzania swoich horyzontów.

Poniżej krótka fotorelacja ze staży: