Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Perfect Project Sp. z o.o. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19.

 

Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Perfect Project Sp. z o.o. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” – numer projektu: RPPD.01.04.01-20-0370/20, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Cel główny projektu: Celem projektu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek zakłóceń ekonomicznych w firmie wywołanych pandemią Covid-19 przez okres co najmniej 3 miesięcy, dzięki wsparciu na kapitał obrotowy.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020-30.09.2020
Wartość projektu: 23 535,33 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 23 535,33 zł, w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 23 535,33 zł