MECHNIX

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 62 (7K, 55M) uczniów/ uczennic i 4 (2K, 2M) nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz na uczelni wyższej w okresie do 10.2023r.

Planowane efekty:
– podniesienie jakości kształcenia w szkole,
– dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy i pracodawców,
– zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami,
– uaktualnienie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego, dzięki udziałowi w stażach,
– podniesienie, uzyskanie nowych kwalifikacji uczniów szkoły, dzięki udziałowi w kursach specjalistycznych i warsztatach,
– zdobycie doświadczenia niezbędnego w dalszym życiu zawodowym.

Wartość projektu: 453 737,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 430 974,50 PLN, w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 385 676,87 PLN
w ramach Budżetu Państwa 45 297,63 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.10.2023

Działania wynikające z projektu:
1. Realizacja 42 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów ZST w Suwałkach
2. Realizacja 4 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZST w Suwałkach
3. Współpraca szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu.