Wymagane kompetencje

 

Wymagane kompetencje” – numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0230/16-00, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Cel główny projektu: Wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji kluczowych 205(132K/73M) uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języka obcego do sierpnia 2019r. oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych 15(10K/5M) nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym w ZSOiZ w Mońkach z zakresu stosowania metod, w tym kompetencji cyfrowych do grudnia 2018r.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia wyrównujące dysproporcje uczniów z deficytami, warsztaty rozwijające zainteresowania. Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów ostatnich klas, aby pomóc im w podjęciu decyzji o swojej przyszłości. Liczne wyjazdy edukacyjne, czy wizyty studyjne u pracodawców mają na celu podniesienie świadomości uczniów odnośnie ciągłej potrzeby doskonalenia kluczowych umiejętności i kompetencji, a także pomoc w rozwoju postaw wspierających dalszą edukację uczniów zdolnych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2019
Wartość projektu: 240 988,12 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 227 988,12 zł w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 204 839,90 zł
w ramach Budżetu Państwa: 23 148,22 zł

Strona Projektu