Stażuj razem z nami

Zestaw_logotypow_kolorowych_EFS

 

Cel główny projektu: podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych u 20 uczniów i 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce (ZSCKR) uczestniczących w stażach u lokalnych pracodawców w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami dla regionu (przemysł rolno-spożywczy) do II 2017.

Staże uczniów i nauczycieli realizowane w przedsiębiorstwach na terenie pow. bielskiego i siemiatyckiego.

Planowane efekty: wypracowane w ramach projektu rezultaty (zdobycie doświadczenia, wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych dla pracowników specjalności grupy docelowej) zagwarantują uczniom pozyskanie praktycznych umiejętności zawodowych, które są zgodne z wymaganiami lokalnych przedsiębiorców oraz pozwolą poznać ich przyszłe miejsca pracy, zwiększając tym samym ich szanse na zatrudnienie w przyszłym procesie rekrutacyjnym, wpłyną na podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej ZSCKR do potrzeb lokalnych rynków pracy oraz pozwolą na zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie. Uczniowie uzyskają informacje, jak w przyszłości będzie wyglądać ich praca, dowiedzą się o wymaganiach pracodawców, którym będą musieli sprostać, co daje im możliwość lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy. Nauczyciele zmodernizują swój warsztat pracy ucząc się „praktycznie” na stażach u lokalnych pracodawców, dając tym samym dobry przykład uczniom.

Wartość projektu: 101 682,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 96 082,50 PLN, w tym:

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 86 430,12 PLN

w ramach Budżetu Państwa 9 652,38 PLN

Zapraszamy nauczycieli

do udziału w Projekcie „Stażuj razem z nami”

Zapraszamy nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu do wzięcia udziału w stażach u pracodawców w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami dla regionu (przemysł rolno-spożywczy).

Termin staży: 21 listopada – 8 grudnia 2016 r.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Każdy uczestnik/uczestniczka stażu uprawniony jest do otrzymania stypendium z tytułu przygotowania i realizacji programu stażu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.

Nauczyciele/nauczycielki, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w Biurze Projektu do 28 października 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki dotyczące rekrutacji znajdują się poniżej:

Regulamin / Formularz SL / Deklaracja uczestnika / Oświadczenie o przetwarzaniu danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA NA RZECZ NAUCZYCIELI:

W dniu 27 października 2016r. dwóch przedstawicieli naszego zespołu zrealizowało spotkania przygotowawcze w firmach przyjmujących na staże. Podczas wizyty przygotowawczej zespół spotkał się z przedstawicielami firm przyjmujących na staże. Spotkania było bardzo owocne. Firmy przedstawiły wszystkie miejsca stażowe, zapoznaliśmy się z opiekunami stażystów oraz proponowanymi obowiązkami w trakcie staży. W trakcie spotkań, pracodawcy bardzo często podkreślali, iż jest to dla nich nowa forma współpracy z systemem oświaty, jednakże bardzo ciekawa i przyczyniająca się do zwiększenia korelacji między systemem kształcenia zawodowego a ich oczekiwaniami w stosunku do absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami ze spotkania:

W dniu 27.10.2016 r. miało miejsce pierwsze spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z nauczycielami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, zainteresowanymi udziałem w projekcie „Stażuj razem z nami”. W trakcie spotkania zaprezentowano:

  • podstawowe wiadomości o projekcie,
  • opracowywane wspólnie z pracodawcami program staży,
  • proces przygotowania uczestników przed udziałem w stażach.

Nauczycieli są bardzo ciekawi udziału w projekcie i podkreślają, iż udział w stażach przyczyni się do podniesienia ich kompetencji zawodowych w kontekście podstawy programowej kształcenia w zawodach objętych wsparciem w ramach projektu. Zapraszamy do udziału w rekrutacji i przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 28.10.2016 r.

Z dniem 8 grudnia 2016 rok sześciu nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce pomyślnie ukończyło udział w stażach u lokalnych pracodawców tj. w Gościńcu Brańskim, w Zamku „U ANDRZEJA” Kuczyn oraz Ziołowym Zakątku. Podstawowe efekty osiągnięte dzięki realizacji staży:

  • przybliżenie uczestnikom/uczestniczkom realnych warunków pracy w danym przedsiębiorstwie,
  • dostosowanie wiedzy i umiejętności nauczycieli do standardów panujących w realnych warunkach pracy w danym przedsiębiorstwie,
  • zwiększenie korelacji między systemem kształcenia zawodowego a oczekiwaniami pracodawców/przedsiębiorców w stosunku do absolwentów szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią:

Zapraszamy uczniów

do udziału w Projekcie „Stażuj razem z nami”

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w ponadprogramowych stażach zawodowych u pracodawców w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami dla regionu (przemysł rolno-spożywczy).

Termin staży: 4 lipca – 29 lipca 2016 r.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a każdy uczestnik ma gwarancję otrzymania stypendium stażowego!

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w Biurze Projektu do 10 czerwca 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki dotyczące rekrutacji znajdują się poniżej:

Regulamin / Formularz SL / Deklaracja uczestnika / Oświadczenie Rodzica / Oświadczenie o przetwarzaniu danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA NA RZECZ UCZNIÓW:

W dniu 3 czerwca 2016r. dwóch przedstawicieli naszego zespołu zrealizowało spotkania przygotowawcze w firmach przyjmujących na staże. Podczas wizyty przygotowawczej zespół spotkał się z przedstawicielami firm przyjmujących na staże oraz wykonawcami usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia. Spotkania było bardzo owocne. Firmy przedstawiły wszystkie miejsca stażowe, zapoznaliśmy się z opiekunami stażystów oraz warunkami zakwaterowania i wyżywienia. Podczas wizyty podpisane zostały umowy o praktyczną naukę zawodu, w których zostały zawarte wszystkie aspekty i czynniki gwarantujące osiągnięcie wysokiej jakości staży.

W dniu 06.06.2016r. miało miejsce pierwsze spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatorów projektu z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, zaangażowanymi w realizację projektu „Stażuj razem z nami”. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy podstawowe wiadomości o projekcie, pokazaliśmy zdjęcia ze spotkań przygotowawczych oraz zaprezentowaliśmy firmy, w których uczniowie będą realizować staże. Pierwsze wrażenia uczniów i nauczycieli są bardzo pozytywne. Zapraszamy do udziału w rekrutacji i przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 10.06.2016r. Prezentacja ze spotkania dostępna: tutaj

W dniu 21 czerwca 2016r. miało miejsce drugie spotkanie organizacyjne Dyrekcji, koordynatora projektu z uczniami i nauczycielami szkoły, zaangażowanymi w realizację projektu „Stażuj razem z nami”. W trakcie spotkania podsumowaliśmy podstawowe zasady udziału w stażach, zaprezentowaliśmy i podpisaliśmy programy staży. W trakcie spotkania uczniowie przygotowali również CV, które następnie przesłano do firm przyjmujących na staże. Jednocześnie przypominamy, iż staże rozpoczynają się w dniu 4 lipca 2016r., w godzinach wskazanych w programie. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami ze spotkania:

Staże rozpoczęte! Z dniem 4 lipca 2016r. uczniowie rozpoczęli swój udział w stażach. W firmach wzięli udział w szkoleniu BHP oraz instruktażu stanowiskowym, a następnie rozpoczęli pierwsze zadania stażowe. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia oraz wytrwałości. Pamiętajcie o rzetelnym prowadzeniu dzienniczka stażowego. Stypendia stażowe zostaną przekazane do 21 sierpnia. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami:

Plakat z wizualizacją projektu:

Plakat-1