Kompleksowy Program Rozwoju ZS Wojewodzin

 

„Kompleksowy Program Rozwoju ZS Wojewodzin” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0171/18, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 (35K/85M) uczennic/uczniów i 10(9K, 1M) nauczycielek/ nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wojewodzinie biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły w okresie do 12.2020r.

Projekt zakłada realizację kursów zawodowych, zajęć dodatkowych oraz staży u pracodawców, których działalność wpisuje się w specjalizacje województwa (budownictwo, gastronomia i hotelarstwo). Zostanie również kupione wyposażenie do pracowni robót murarsko-tynkarskich.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2020
Wartość projektu: 423 647,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 402 367,50 zł w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 360 100,37 zł
w ramach Budżetu Państwa: 42 267,13 zł

Strona ZS Wojewodzin