Aktywność spółki na rzecz wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego

Aktywność spółki na rzecz wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił dziś listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15 w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w...

Czytaj więcej