Aktywność spółki na rzecz wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego

Umieszczone przez włączony 12 lutego, 2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił dziś listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15 w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu wszystkie 8 wniosków konsultowanych przez nasz zespół przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej. Łączna kwota wnioskowana w ramach tych projektów to 3.731.821,52 zł a ich łączna wartość przekracza 4 mln zł.

Spółka złożyła również swój własny projekt „Szkolny Akcelerator Możliwości” o wartości 165.358,75 zł, który planujemy zrealizować w nadchodzącym roku szkolnym od 01.09.2016 do 30.06.2017.

Dziękujemy wszystkim podmiotom które nam zaufały i liczymy na pozytywną ocenę merytoryczną.