Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych na lata 2014-2020

Umieszczone przez włączony 23 maja, 2014

Teraz mamy już pewność – z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności.

Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną ukierunkowane na obszary, przyczyniające się w największym stopniu do rozwoju kraju. Znajdziemy wśród nich zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podniesienie sprawności i efektywności państwa. Dobrą informacją jest fakt, że największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można uzyskać wsparcie dla projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 ok. 25 proc. wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, obecnie będzie to niemal 40 proc.

Nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla naszych województw z Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.