Oferta dla szkół i placówek oświatowych

Umieszczone przez włączony 1 lutego, 2014

Jeśli rozwój Twojej placówki jest zbyt wolny lub jeśli akurat masz pomysł na realizacje ciekawych działań w Twojej szkole przyjdź do nas. ß link do zakładki „Kontakt” Nasze działania koncentrować się będą na zapewnieniu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki i rynku pracy oraz potrzebom uczniów i Twojej placówki. Zrealizowaliśmy z sukcesem już kilkanaście projektów rozwojowych szkół, w ramach których forma wsparcia jest praktycznie nieograniczona, a obejmuje w szczególności:

 
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczną dla uczniów,
 • wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich,
 • wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom,
 • programy prewencyjne,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa,
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
 • rozwój kompetencji kluczowych,
 • rozszerzanie oferty szkół o poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • informowanie uczniów o korzyściach płynących z edukacji,
 • informowanie uczniów o możliwościach dalszego kształcenia,
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania,
 • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową.