Perfect Project w elitarnym gronie

Umieszczone przez włączony 9 czerwca, 2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosiła dziś  listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 3.3.2 BOF w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2: Stworzenie Centrum Kompetencji BOF.

Jedynie 2 wnioski aplikacyjne z całego województwa zostały przekazane do wspomnianej oceny merytorycznej, w tym projekt Accelerated Learning International Poland Spółka z o.o. na „Stworzenie Zintegrowanego Centrum Kompetencji Medycznych” w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Perfect Project Spółka z o.o. oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego jako organem prowadzącym szkołę.

Planowana wartość projektu to prawie 1,5 mln złotych, co pozwoli na zrealizowanie badań diagnozujących potrzeby sektora medycznego, podniesienie kompetencji kadry i uczniów poprzez staże i kursy oraz doposażenie placówki.

W imieniu całego konsorcjum liczymy również na pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Zespół Perfect Project