Wsparcie Perfect Project Sp. z o.o. na skutek COVID-19

Umieszczone przez włączony 17 września, 2020

W dniu 17.09.2020r. zarząd spółki Perfect Project podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Perfect Project Sp. z o.o. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wartość projektu to 23 535,33 zł, z czego całość współfinansowana jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacja na kapitał obrotowy, którą otrzymała spółka to jedna z form wsparcia w ramach utworzonego Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. Ten specjalny pakiet (PPG) to odpowiedź zarządu województwa na kłopoty regionalnego rynku.

Szczegółowe informacje o projekcie tutaj.