Kształcenie zawodowe i wzmocnienie atrakcyjności i jakości edukacji

Umieszczone przez włączony 2 października, 2015

Dziś zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE w ramach EFS w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Przypominamy, że w tym konkursie przeznaczonym dla szkół zawodowych jedyne kwalifikowane działania obejmują praktyki i staże uczniów oraz nauczycieli w przedsiębiorstwach.

Instytucja Zarządzająca poinformowała, że w odpowiedzi na konkurs w ramach I rundy konkursowej wpłynęło 38 wniosków, które przekroczyły nieznacznie alokację na konkurs, która przypomnijmy wynosiła 20 mln PLN.
Wnioski ciągle można składać w ramach II rundy konkursowej która trwa od dziś do dnia 28.10.2015 do godz. 15:30, po czym konkursu zostanie zawieszony. Zapraszamy więc do wspólnego sporządzania wniosków, ponieważ stosując szkolne nazewnictwo – jest to ostatni dzwonek.

Równolegle ogłoszono również konkurs w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
W ramach konkursu licea, gimnazja oraz szkoły podstawowe mogą już aplikować o szerszy wachlarz wsparcia niż szkoły zawodowe obejmując 5 różnych typów projektów, tj.:

  • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności;
  • Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności;
  • Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
  • Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty;
  • Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego.

W alokacji przeznaczono na te cele 16 mln PLN a wnioski można składać do 20.11.2015r.
Zapraszamy do współpracy i wspólnego składania wniosków.
Zespół Perfect Project