Pierwsze konkursy w Programie Inteligentny Rozwój

Umieszczone przez włączony 17 kwietnia, 2015

Pierwsze konkursy w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 już zostały ogłoszone i są skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z harmonogramem na rok 2015 zaplanowano konkursy w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) POIR. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu PO IR Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. MŚP będą mogły uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań oraz osiągnięcie gotowości do ich skomercjalizowania. Budżet konkursu wyniesie 1,6 mld zł. Jego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kolejne dwa konkursy w 2015 roku obejmują następujące działania Programu: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, oraz 1.2 Sektorowe programy B+R. W ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R może dofinansować działania związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. Jest to szansa dla firm, które chcą uzyskać dofinansowanie przede wszystkim na prace rozwojowe, by stworzyć instalację pilotażową/demonstracyjną i przetestowanie jej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. Nabór wniosków rozpocznie się 7 maja i będzie trwał do 22 czerwca 2015r. Kwota przeznaczona na ten konkurs to aż 1 600 mln zł. Trzeci konkurs ogłoszony 16 kwietnia, odbędzie się w ramach programu sektorowego – INNOLOT. W ramach tego programu zostaną sfinansowane badania naukowe i prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Nabór wniosków rozpocznie się 18 maja i potrwa do 17 lipca 2015r. Kwota przeznaczona na ten konkurs to 400 mln zł.

Kolejne konkursy będą ogłaszane sukcesywnie w następnych miesiącach, zgodnie z przyjętym harmonogramem w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Budżet PO IR wynosi 10,2 mld euro, w tym 8,61 mld euro z funduszy polityki spójności. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść „od pomysłu do przemysłu”. Z jego funduszy wsparcie otrzymają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalność poza granicami Polski oraz korzystający z usług instytucji otoczenia biznesu. Część środków zostanie przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Finansowane będą głównie przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów.

Osoby i podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia serdecznie zapraszamy na konsultacje z doradcami naszej spółki – kontakt